Třída-Sněhuláčků

Ve třídách Sněhuláčků se společně vzdělávají děti dvou věkových skupin: převážně 4 až 5 let a 6 až 7 let.

Oddělení Sněhuláčků tvoří prostor třídy a herny s hygienickým a provozním zázemím. Prostor je členěn do herních center, které jsou přehledně označeny dětem srozumitelnými piktogramy. V herně ale nechybí ani prostor pro to, aby si děti zahrály tradiční pohybové hry, nebo sestavily velkou autodráhu.

 

 


 


Učitelky ve třídě Sněhuláčků připravují program pro děti podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy SEVERÁČEK „Ať je nám tu spolu hezky“ Snaží se u dětí prohloubit pocit bezpečí a jistoty z pobytu v mateřské škole a nabízí dětem více společných řízených vzdělávacích aktivit. Snaží se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. TVP třídy Sněhuláčků je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Pokud do třídy Sněhuláčků přichází děti, které navštěvují mateřskou školu prvním rokem, jsou postupně seznamovány s prostředím a dětmi stejně jako se to děje v oddělení Medvídků.

Děti jsou vedeny ke zdokonalování se v sebeobslužných dovednostech, učí se ve svých věcech udržovat pořádek. Děti starší 4 let zejména pak děti předškolního věku jedí celým příborem. Všechny děti i nejmladší si dovedou přinést ke stolu jídlo, napouští a nalévají si samy nápoje. V tomto období dochází k upevnění hygienických návyků.

Pro děti je připravován program, který obsahuje pestrou nabídku pohybových a sportovních aktivit. Děti jsou podněcovány k poznáváni svého nejbližšího okolí, seznamují se s péči o prostředí ve kterém žijeme. Učí se třídit odpad. U dětí rozvíjíme poznávací procesy jako jsou čití, vnímání, představivost, paměť a myšlení. V tomto období se zaměřujeme na rozvoj řeči a chuti komunikovat s vrstevníky i s dospělými v mateřské škole. Děti jsou samozřejmě vedeny k rozvíjení hudebních, hudebně pohybových a výtvarných dovedností. Využíváme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samotný mluvní projev dětí, podporujeme experimentování a celkově využíváme formy prožitkového učení.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Děti si hrají většinou po dvojicích nebo v malých skupinkách. Ve třídě Sněhuláčků  jsou vedeny ke vztahům mezi sebou, ve kterých by mělo převažovat pochopení pro druhého a vcítění se do kamaráda. Děti jsou vedeny pozvolna k vytvoření si vlastního úsudku, že je správné pomáhat.

Zařadili jsme do vzdělávání budoucích školáků skupinovou přípravu podle speciálního stimulačního programu Maxík (autorky PaedDr. Janhubová a Mgr. Bubeníčková), který je akreditovaným programem. Program je charakteristický svým prosociálním pedagogických stylem, spojujícím relaxaci, dýchání, stimulační cvičení, grafomotorické prvky a cvičení podporující rozvoj poznávacích procesů důležitých pro dobrý start dětí v základní škole.

Využíváme příručku matematiky Hejného pro mateřské školy. Pokračujeme v aplikaci získaných zkušeností z matematiky ve vzdělávání dětí a to všech věkových skupin.

Mezi akce třídy Sněhuláčků a celé mateřské školy patří v říjnu dopravní hra pro děti a dospělé „Bezpečná cesta“, na podzim nabízíme společné tvoření rodičů a dětí „Dílničky“, v prosinci oslavíme nejmilejší svátky v roce „Návštěvou svatého Mikuláše“ a „Vánoční slavností“, která se koná na zahradě školky. Připravujeme také vánoční vystoupení pro klienty Domovinky, charitního centra Oáza a DPS. Děti, maminky, tatínkové ale i babičky či dědečkové se mohou zapojit do akce „Dobrodružství s knížkou“ v rámci projektu Celé Česko čte dětem“. V období masopustu si děti užijí „ Maškarní karneval“ s kamarády ve školce. S jarem se maminky mohou těšit na „Den pro maminku“, Dům dětí a mládeže Zábřeh každoročně pořádá akci Den Zěmě, kterou si nenecháme ujít. Teplé počasí nás vyláká zasportovat si na stadionu na „ Mateřinkové olympiádě“ kde povzbuzují svoje nejstarší kamarády a pobaví se na stanovištích se zábavnými sportovními úkoly. A než se nadějeme, nabídneme dětem „Den her“, který je zahradní slavností na ukončení školního roku.

V průběhu školního roku se děti mohou těšit na divadla přímo v mateřské škole, děti ze třídy Sněhuláčků využívají nabídky pořadů pro děti kulturního domu Zábřeh a  DDM Krasohled Zábřeh, Knihivny a Muzeí.

 

 

 

U Sněhuláčků se řídíme podle těchto dohodnutých pravidel:

Ouškové pravidlo – jsme tady pospolu, víme, že každý má někdy radost, někdy smutek. Naše oči se umí dívat okolo sebe, naše uši umí kamarádovi naslouchat. Když jeden mluví, druhý naslouchá, neskáčeme si do řeči. Nekřičíme.

Srdíčkové pravidlo – máme se rádi, umíme kamaráda pohladit, pomoci s tím co potřebuje, zvednout ho když upadne. Potěšit, když je mu smutno.

Želvičkové pravidlo – učíme se hrát si a pohybovat se v mateřské škole bezpečně. Snažíme se dodržet, že mimo dobu sportování a cvičení na nic nevylézáme ani neběháme. Elektrické přístroje ovládají jen dospělí, v kuchyňce může být i něco horkého, tam bez dovolení nechodíme. Chováme se tak, abychom neublížili ostatním ani sobě.

Kapičkové pravidlo – v umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem, pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí, nestříkáme s vodou po umývárně.

Košťátkové pravidlo – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, uklízíme ve školce i na hřišti. Víme, že některé hračky se nemohou z herních center libovolně přesunovat, aby se neponičily. Myslíme na ochranu lidí i přírody a třídíme odpad.

Jablíčkové pravidlo – u jídla sedíme, vážíme si ho a rádi vše ochutnáme.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit