1. Filozofie školy
 2. Společně usilujeme o to, aby byla Mateřská škola SEVERÁČEK  pro děti životním prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností. Chceme dětem pomáhat objevovat svět nového sociálního prostředí, podporovat pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství .  

2. Profilace školy: 

2.1 Máme k dispozici  dětské dopravní hřiště , jsme si vědomi toho, že je důležité už v předškolním věku automatizovat žádoucí chování v dopravě. Celoročně se věnujeme dopravní výchově. Věříme, že tím můžeme dopomoci k minimalizaci dopravních nehod dětí. Dopravní hřiště je součástí sítě dopravních hřišť BESIP a mohou ho po domluvě využívat okolní mateřské školy.

2.2 Vnímáme, že kvalita přípravy dětí do základní školy je závislá na individualizaci ve vzdělávání. Zařadili jsme do vzdělávání budoucích školáků skupinovou přípravu podle stimulačního  programu Maxík  pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (autorky PaedDr. Janhubová a Mgr. Bubeníčková), který je akreditovaným programem. Program je charakteristický svým podporujícím pedagogických stylem, spojujícím relaxaci, dýchání, stimulační cvičení, grafomotorické prvky a cvičení podporující rozvoj poznávacích procesů důležitých pro  dobrý start dětí v základní škole .

2.3  Pohyb  je předškolním dětem vlastní, poskytujeme dětem prostor jak ke spontánnímu pohybu, tak k řízeným pohybovým i sportovním aktivitám. Nabízíme dětem pravidelně, jízdu na kole, florbal, jízdu na kolečkových bruslích a běžkování v areálu zahrady. Nezapomínáme na zdravotní cvičení a na základy atletiky a gymnastiky.

Oblast výchovy a vzdělávání

Záměr:

4.1 Vytvářet profesionální podmínky vzdělávání, využívat principy a metody, které rozvíjí kritické myšlení. Zejména aplikace třífázového modelu: evokace, uvědomění a reflexe (EUR). 

 

 Dlouhodobé cíle k záměru: 

4.1.1 Důsledně uplatňovat vstřícný a podporující pedagogický přístup s cílem maximálně rozvíjet potenciál každého dítěte. Odstranit strach z neúspěchu nebo chybování. Podpora zdravého sebevědomí dětí. Využití portfolia k prvotnímu sebehodnocení dětí. 

 

 • Podpora dětí sledovat vlastní pokroky a radovat se z úspěchu, aktivně pracovat s neúspěchem. (individualizace vzdělávání – příprava aktivit na míru dítěti, provadění pedagogické diagnostiky a práce se závěry diagnostiky) – všichni pedagogové
 • Důsledné plánování vzdělávací nabídky – nižší a vyšší úroveń (sledovat které mladší děti zvládají úkoly starších, podpora v rozvíjení nadání dětí)
 • Plánovat konkrétní aktivity v souladu s metodikami jednotlivých oborů (zejména hudební činnosti, výtvarné činnosti, tělovýchovné činnosti)

 

4.1.2 Udržet kvalitu a provádět osvětu v rámci realizace uceleného systému přípravy budoucích školáků ve stimulačním programu MAXÍK

 

 • Stále zajišťovat v souladu se školským zákonem kvalitní přípravu na vstup do ZŠ zdarma pro všechny děti (zejména s ohledem na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí).
 • Využívat supervizí autorky programu.
 • Vtáhnout do přípravy více rodiče dětí.

 

4.1.3 Zavést třífázový model vzdělávání EUR do každodenního programu, při kterém bude učitel garantem odpovědným za vytváření podmínek a podnětů.

 

 • Podpora kritického myšlení, kladení otázek, hledání a vlastního nacházení – vytvoření základů celoživotního učení se.

 

4.1.4 Podporovat mateřský jazyk, čtenářskou pregramotnost, působit v průběhu vzdělávání v oblasti prevence řečových vad. – učitelé, zařazovat logopedické chvilky

 

 • Personální podpora – speciální pedagog v MŠ (náprava řečových vad)
 • Logopedické chvilky
 • Doplňování stávajících dětských knihovniček, pravidelné čtení.

 

4.1.5 Podporovat vzdělávání zaměřené na matematickou pregramotnost. Například využívat principy Hejného metody. 

 • Uplatňovat metody a postupy, společné sdílení učitelů ze školení.

 

Záměr:

4.2 Posilovat prosociální chování dětí, směřovat k upřednostňování morálních hodnot jakými jsou lidskost, tolerance, obětavost a ochota vzájemné pomoci.

 

Dlouhodobé cíle k záměru: 

4.2.1 Rozvíjet prosociální chování dětí, vytvářet vhodné prostředí pro navazování vztahů. Vést k toleranci, úctě a přijímání různorodosti a odlišnosti mezi lidmi. Vést děti k pojmenovávání pocitů a odkrývání jejich příčin. Seznámit je se sociálními normami a pravidly. Upevňovat společensky žádoucí chování

 

 • Organizovat mezigenerační aktivity.
 • Vést děti k dodržování společných pravidel, prohloubit etickou výchovu
 • Přijímat a profesionálně rozvíjet děti s nadáním i se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

4.2.2 Spoluvytvářet pozitivní klima ve škole tak, aby se děti cítily přijímané a šťastné. Postupně prohlubovat pocit bezpečí pro všechny zúčastněné: děti, učitele, rodiče, provozní personál

 

 • Otevírat školu co nejvíce rodičům – nejen společné aktivity, ale i možnost spoluvytvářet vzdělávací obsah, pokračovat ve využívání pomoci rodičů na různých kurzech a aktivitách. – beseda s lékaři (pediatr, ortoped)
 • Realizovat společné proškolování celého pedagogického sboru v oblasti komunikativních dovedností.

 

4.2.3 Realizovat primární preventivní program a podporovat zdravý životní styl. Realizovat prevenci kouření, užívání alkoholu a návykových látek. Zamezit už na počátku prvotním projevům agresivity mezi dětmi

 

 • Udržet a zkvalitňovat stálou nabídku sportovních kurzů a činností.
 • Nabídnout nově zimní aktivity na běžkách – při sněhových podmínkách, učitelé tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků.
 • Vytvářet a více využívat ke vzdělávání venkovní areál mateřské školy – společně utvářet zelenou zahradu: realizace projektu „V přírodě každý den“.